Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení ( o prodeji zájezdů a služeb)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle §89/2012 a násl. Obchodního zákoníku mezi

 

1. zastoupený : Ing. Jiří Mráz

cestovní kancelář GABBIANO

se sídlem Křenová 26, BRNO 602 00

IČO 653 44 995

DIČ CZ6508130717

OSVČ podnikající na základě koncesní listiny č.ev. 370300-146485, vydané ŽÚ Tišnov.

www.gabbiano.cz

e-mail : cestovka.gabbiano@gmail.com

tel. 00420/543254288, 543254487

bankovní účet : Fio banka, a.s. 2000805537/2010

 

2. obchodní zástupce :

cestovní agentura / cestovní kancelář……………………………………………………..

sídlo/adresa………………………………………………………………………………..

zastoupení : osoba…………………………………………………………………………

IČO/DIČ…………………………………………………………………………………..

Bankovní spojení………………………………………………………………………….

e-mail……………………………………………………………………………………...

telefon……………………………………………………………………………………..

ostatní údaje……………………………………………………………………………….

 

článek I.

Zastoupený prohlašuje, že je v souladu s právními předpisy ČR oprávněn podnikat s předmětem podnikání "Provozování cestovní kanceláře".

Obchodní zástupce prohlašuje, že je v souladu s právními předpisy ČR oprávněn podnikat s předmětem podnikání "Provozování cestovní kanceláře" nebo "Provozování cestovní agentury".

 

článek II.

Předmětem této smlouvy je prodej a nabídka zájezdů a pobytů zastoupeného, tuto činnost vykonává obchodní zástupce za těchto podmínek :

 1. nabízet a prodávat lze pouze produkty zastoupeného a to dle katalogu pro sezonu 2018  a nabídky zveřejněné na www.gabbiano.cz

 2. obchodní zástupce nesmí tuto nabídku jakkoliv měnit

 3. obchodní zástupce je povinen řídit se při prodeji "Všeobecnými smluvními podmínkami prodeje služeb poskytovaných cestovní kanceláří GABBIANO" platným pro rok 2018 a seznámit s nimi klienty CK v plném rozsahu

 4. obchodní zástupce ručí za správnost fakturace a vyúčtování storno poplatků klientovi

 5. reklamace postupuje obchodní zástupce CK GABBIANO po sepsání zápisu s klientem

 

článek III.

Sjednaná provize (odměna) ve prospěch obchodního zástupce činí

 1. 7 % z celkem uhrazené částky pro skupinové zájezdy a to včetně dopravy ve stanovených termínech

 2. 10 % z ceny ubytování pro ostatní nabízené pobyty

 3. výslovně se uvádí že není sjednávána provize z katalogově nabízených zájezdů do Chorvatska (Novalja, Caska, Drvenik, Brela) pro rok 2015, vyjímkou je pouze provize 7 % z této nabídky a to pro skupiny ve stanovených termínech

 4. 10 % z komplexního pojištění

 5. 3 % z prodeje trajektových lístů na Elbu
 6. 5 % z prodeje trajektových lístků na Sardínii

článek IV.

Postup při prodeji zájezdů je stanoven takto :

 1. obchodní zástupce vyplňuje cestovní smlouvy zastoupeného dle objednávky zákazníka, ručí za škody prokazatelně vzniklé nesprávnými či neúplnými údaji

 2. kopii této smlouvy s podpisem klienta (objednavatele) zašle obratem zastoupenému a uschová zálohu originálních dokladů

 1. uhrazení zálohy ve výši 50 % z ceny požadovaných služeb, bude vyžadovat od klienta při podpisu cestovní smlouvy, nejdéle do tří dnů po jejím podpisu

 2. tuto zálohu za služby objednané zákazníkem pošle v plné výši na bankovní účet zastoupeného FIO BANKA  pro CZK 2000805537/2010 , opro € 23009445632/2010  var. symbol platby je datum narození objednavatele a to do tří dnů od data úhrady klientem

 3. doplatek ceny požadovaných služeb zákazníkem je sjednán nejpozději 40 dnů před uskutečněním plnění ze strany zastoupeného

obchodní zástupce si odečte provizi dle článku III.této smlouvy z celkové částky za objednané služby z doplatku klienta a zbytek částky snížený o tuto provizi jako doplatek zašle na shora uvedený bankovní účet zastoupeného nejpozději do tří dnů od data úhrady klientem.

 1. při nedodržení takto sjednaných termínů a výše úhrad, zejména u doplatků neposkytne zastoupený objednanou službu či zájezd klientovi a veškeré takto vzniklé náklady hradí obchodní zástupce v plné výši

 2. Po obdržení doplatku zašle CK GABBIANO ubytovací voucher + cestovní pokyny na adresu dle požadavků obchodního zástupce

 

článek V.

a) Před prodejem zájezdu či služby musí obchodní zástupce projednat možnost volných míst se zastoupeným a potvrzení objednávky.

b) Potvrzení objednávky či cestovní smlouvy zastoupený provádí telefonicky, písemně nebo odesláním faktury, či výzvy k úhradě – jiný způsob není možný.

c) Ing. Jiří Mráz - CK GABBIANO uděluje tímto obchodnímu zástupci plnou moc podle §89/2012 Obchodního zákoníku k tomu, aby uzavíral se zákazníky cestovní smlouvy jménem CK GABBIANO na zájezdy uvedené v nabídce a přijímal platby v rozsahu ceny zájezdů případně služeb.

d) Platnost této smlouvy se sjednává na dobu určitou a to do 31.12.2018.

 

 

V Brně dne…………………….

 

 

 

 

zastoupený…………………….. obchodní zástupce…………………….

Jiří Mráz