Všeobecné smluvní a záruční podmínky zájezdu

Všeobecné smluvní a záruční podmínky zájezdu poskytovaných CESTOVNÍ KANCELÁŘÍ GABBIANO ( je součástí smlouvy o zájezdu )

 
Ing. Jiří Mráz  - Cestovní kancelář IČO 65344995, DIČ CZ6508130717, Skalička 27, 666 03 Tišnov, kancelář CK Křenová 26, Brno 602 00 (dále CK).
Činnost CK a tato smlouva o zájezdu se řídí ustanoveními a v  souladu se zákonem číslo 89/2012 sb. (občanský zákoník)

OSVČ podnikající na základě koncesní listiny č.ev. 370300-146485, vydané ŽÚ Tišnov.

Podmínky účasti na zájezdu
CK poskytuje své služby všem zájemcům bez omezení. Osoby ve věku od 15 do 18 let se mohou individuálně účastnit zájezdu pouze se souhlasem svého zákonného zástupce, osoby mladší pouze v doprovodu dospělého. Smluvní vztah mezi zákazníkem a CK vzniká za splnění  těchto podmínek : potvrzením řádně vyplněné  a podepsané smlouvy o zájezdu (minimálně jedním zákazníkem - objednatelem) a zaplacením zálohy. Smlouvou o zájezdu se CK zavazuje, že zákazníkovi poskytne zájezd a zákazník se zavazuje že zaplatí smluvenou cenu. Způsob úhrady je dohodou, za řádnou a včasnou úhradu odpovídá zákazník.
Realizace zájezdů je podmíněna dosažením minimálního počtu zákazníků. CK je o zrušení povinna informovat písemně zákazníka minimálně 21 dnů před začátkem.

Cena zájezdu, jeho úhrada, postoupení smlouvy, změna ceny, zrušení zájezdu
Cena zájezdů pořádaných CK a způsob jejich úhrady je vždy sjednána dohodou mezi CK a zákazníkem. CK může zvýšit cenu zájezdu oznámí-li  zákazníkovi do jednadvacátého dne před sjednaným okamžikem zahájení zájezdu, že zvýšení ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot 36 Kč/l a směnného kurzu Kč 28 Kč/ EUR použitého pro stanovení ceny v průměru o více než 10 %  a navrhne zákazníkovi změnu smlouvy s lhůtou pro odstoupení  7 dnů. Zákazník má právo bez náhrady odstoupit. CK nejpozději 21 dnů před zahájením zájezdů pošle na adresu objednatele (zákazník č.1) podrobné informace o  zájezdu, týkající zejména ubytování, dopravy, stravy, vyúčtování a doplatků, dále informace k nezletilým a údaje a kontakty kontaktních osob pro situaci v nesnázích zákazníka.
Je-li zákazníkem jiná osoba než cestující, platí o jeho právech a povinnostech totéž, co o právech a povinnostech cestujícího. Splňuje-li třetí osoba podmínky účasti na zájezdu, může jí zákazník smlouvu postoupit a tuto změnu je nutné oznámit CK nejpozději  5 dnů před začátkem zahájením poskytovaných služeb a uhradit manipulační poplatek 500,-Kč/os./změna ve prospěch CK.  Není-li  zájezd uhrazen v termínu splatnosti vystavení faktur, bude bez oznámení a náhrady stornován.
Zruší-li CK zájezd ve lhůtě kratší než 20 dnů před jeho zahájením uhradí CK zákazníkovi penále ve výši 10 % z ceny zájezdu, s výjimkou vyšší moci .

Práva a povinnosti CK
CK jako pořadatel odpovídá zákazníkovi za splnění povinností ze smlouvy o zájezdu bez zřetele na to, zda v rámci zájezdu poskytují služby cestovního ruchu jiné osoby. Dohodnou-li se strany o náhradním zájezdu, nemá CK právo zvýšit cenu. Odstoupí-li CK od smlouvy o zájezdu před zahájením zájezdu z důvodu porušení povinnosti  zákazníka je tento povinen uhradit CK níže uvedený storno poplatek. CK je oprávněna provést účelně programové změny zejména z důvodů organizačních či klimatických, tyto programové změny činí CK zásadně s cílem zajistit bezproblémový průběh zájezdů. Odstoupí-li od smlouvy zákazník z jiného důvodu než je porušení povinnosti  pořadatele (CK), zaplatí pořadateli odstupné - stornovací podmínky :


a)  zákazník má kdykoli před započetím zájezdu právo odstoupit od smlouvy o účasti zájezdu písemným oznámením CK. Zrušení smlouvy nastává okamžikem doručení tohoto písemného oznámení CK.

Při odstoupení od smlouvy je zákazník povinen zaplatit CK storno poplatky ve výši:


500,- Kč/ osoba ,  pokud dojde ke zrušení přihlášky dříve než  60 dnů včetně před datem odjezdu
30% z ceny zájezdu, dojde - li ke zrušení přihlášky mezi  60.  a  30. dnem včetně před datem odjezdu
50% z ceny zájezdu, dojde - li ke zrušení přihlášky mezi  29.  a  19. dnem včetně před datem odjezdu                       
80% z ceny zájezdu, dojde - li ke zrušení přihlášky mezi  18.  a    7. dnem včetně před datem odjezdu                       
100% z ceny zájezdu, dojde - li ke zrušení přihlášky posledních  6 dnů a méně před odjezdem


Den odjezdu se do výpočtu nezapočítává, CK má právo odečíst odstupné od složené zálohy nebo zaplacené ceny.


b)  v případě nenastoupení na zájezd (např. z důvodu nedostavení se k odjezdu, nedodržení pasových, celních a devizových předpisů) ztrácí účastník právo na vrácení zaplacené částky

Práva a povinnosti  zákazníka
Zákazník má právo  odstoupit  bez náhrady od smlouvy do 7 dnů od oznámení o její změně.Ocitne-li se po zahájení zájezdu zákazník v nesnázích, poskytne mu pořadatel neprodleně pomoc. Nemá-li zájezd vlastnosti, o nichž pořadatel zákazníka ujistil nebo které zákazník vzhledem k nabídce a zvyklostem důvodně očekával, zajistí pořadatel nápravu, pokud si nevyžádá neúměrné náklady. Nezjedná-li pořadatel nápravu ani v přiměřené lhůtě, kterou mu zákazník určí, může si zákazník sjednat nápravu sám a pořadatel mu uhradí účelně vynaložené náklady.  Zákazník má právo na splnění služeb dle smlouvy, má-li zájezd vadu a vytkl-li ji zákazník bez zbytečného odkladu na místě, popř. nejpozději do jednoho měsíce od ukončení služby a to písemnou formou k rukám pořadatele (CK), má právo na slevu.  Zákazník je povinen zajistit si platné cestovní doklady a další náležitosti nutné k vycestování, CK nezodpovídá za případné škody.  Zákazník se zavazuje chovat se během zájezdu tak aby nepoškozoval přírodu a negativně neovlivňoval okolní prostředí v souladu s kulturními zvyklostmi navštívené země. V krajním případě delegát CK může vyloučit ze zájezdu bez náhrady  zákazníka, který hrubě ruší ostatní účastníky, či ničí majetek a porušuje ubytovací řád. V těchto případech se další neúčast tohoto zákazníka nepovažuje za neplnění služeb sjednaných smlouvou o zájezdu. 
Při porušení  povinnosti, za níž odpovídá, nahradí pořadatel zákazníkovi vedle škody na majetku také újmu za narušení dovolené, zejména byl-li zájezd zmařen nebo podstatně zkrácen, odstoupí-li zákazník od smlouvy nebo uplatni-li právo z vady zájezdu, není tím dotčeno jeho právo na  tyto náhrady.

Reklamace

V případě, že zákazník při zahájení pobytu nebo v jeho průběhu zjistí, že služba poskytovaná pořadatelem má vadu, může uplatnit své právo z odpovědnosti za tuto vadu – reklamaci.

Zákazník může uplatnit reklamaci za svoji osobu a také za osoby, za které reklamované služby v rámci smlouvy o zájezdu objednal.

V případě, že se jedná o vadu odstranitelnou, je zákazník povinen ve smyslu §§ 2900 až 2903 zák. č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník) tuto skutečnost oznámit ve vlastním zájmu ústně, nebo písemně, neprodleně po zjištění vady u průvodce cestovní kanceláře, delegáta tak, aby mohlo být zabráněno škodě.

V jiných případech může zákazník reklamaci uplatnit rovněž písemně, anebo sdělit ústně do protokolu, stvrzeného jeho podpisem. Tuto reklamaci rovněž může uplatnit u delegáta pořadatele, v případě, že tento není na místě k dispozici, tak u kontaktní osoby na hot-lince pořadatele – cestovní kanceláře CK České kormidlo, s. r. o. (uvedené vždy v pokynech k odjezdu). V případě, že se jedná o vady, nedostatky ubytování může se rovněž obrátit na pracovníky recepce ubytovacího zařízení. Mnohé závady mohou být díky tomu odstraněny ihned po nahlášení výhrad ze strany zákazníka.

Po skončení zájezdu má zákazník právo uplatnit reklamaci, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení zájezdu, jinak toto právo zaniká.

Úroveň jakož i ostatní náležitosti ubytování se vždy řídí právními předpisy země, kde se ubytování nachází. Označení kvality hotelů podle hvězdiček či jiných znaků je v různých zemích odlišné. Pořadatel zájezdu v žádném případě nijak neručí za autenticitu těchto označení.

Pojistné podmínky
Účastníci zájezdu  nejsou pojištěni cestovní kanceláří pro případ zdravotních  výloh v zahraničí. Doporučujeme uzavřít si individuální pojištění ALLIANZ komplexní pojištění  -  pro případ  úrazu a onemocnění v zahraničí a úhrady léčebných výloh, storna zájezdu, ztráty zavazadla a jiné...
CK je pojištěna  ve smyslu zákona 159/99 sb. proti  úpadku u pojišťovny  CPP – Česká podnikatelská pojišťovna a.s.

Závěrečná ustanovení
Zákazník (popřípadě objednatel) je osobně odpovědný za správnost jím uvedených osobních údajů a souhlasí se zasíláním  nabídky služeb CK v souladu se zákonem č. 101/2000 sb. 
Zákazník se zúčastňuje zájezdu na vlastní nebezpečí, CK neručí za majetek zákazníka v případě poškození, ztráty, či krádeže.

Na internetových stránkách CK adresa http://www.gabbiano.cz  jsou veřejně přístupné a ke stažení  pro zákazníky CK dokumenty vyžadující potvrzení o zájezdu zejména katalog CK a individuelní popis nabízených destinací, míst a ubytovacích kapacit, dále pokyny a informace k místu pobytu a dopravě, doklady o pojištění CK, smlouva o zájezdu a všeobecné smluvní podmínky.
Smluvní strany podpisem smlouvy o zájezdu (strana první smlouvy) potvrzují, že se seznámily s jejím obsahem, zejména s rozsahem objednaných služeb a těmito všeobecnými smluvními  podmínkami, které jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy o zájezdu.